Hero Image

 ANVÄNDARVILLKOR

JURIDISK INFORMATION

ANVÄNDARVILLKOR

Denna webbplats drivs och underhålls av den AkzoNobel-enhet som hänvisas till i avsnittet ’’Webbplatsägare’’ på denna webbplats (nedan kallad ’’AkzoNobel’’ eller ’’vi’’). AkzoNobel är personuppgiftsansvarig och behandlar alla personuppgifter som samlas in via denna webbplats.

Tillämplighet

 

Denna webbplats drivs och underhålls av den AkzoNobel-enhet som hänvisas till i avsnittet ’’Webbplatsägare’’ på denna webbplats (nedan kallad ’’AkzoNobel’’ eller ’’vi’’). Din åtkomst till och användning av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du utan begränsning eller förbehåll dessa användarvillkor. Ytterligare villkor kan gälla om du beställer via webbplatsen.

Immateriella rättigheter

 

Om inget annat anges ägs alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, ljud, video, HTML-kod och knappar (nedan kallad ’’Information’’), av AkzoNobel och/eller dess koncernbolag. Dessa rättigheter inkluderar men är inte begränsade till upphovsrätt, handelsnamn och varumärken som tillhör AkzoNobel och/eller dess koncernbolag.

Inget på denna webbplats ska tolkas som att det via underförståelse, via estoppel-princip eller på annat sätt ger någon licens eller rätt till någon upphovsrätt, patent, varumärke eller annan äganderätt som tillhör AkzoNobel eller någon tredje part.

Information och ansvar

 

Den information som tillhandahålls på denna webbplats är avgiftsfri och endast i informationssyfte och skapar inte någon affärsrelation eller professionell tjänstrelation mellan dig och AkzoNobel. Denna webbplats och informationen tillhandahålls ’’i befintligt skick’’ och AkzoNobel lämnar ingen utfästelse eller garanti av något slag avseende denna webbplats eller någon webbplats eller tjänst som är tillgänglig via denna webbplats. AkzoNobel frånsäger sig uttryckligen alla uttryckliga och underförstådda garantier inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång. AkzoNobel är under inga omständigheter skyldig gentemot någon part för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, exemplariska, följdskador eller andra skador (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst affärsavbrott förlust av program eller data) utan hänsyn till åtgärdsform och oavsett om det är i kontrakt, skadestånd, försumlighet, strikt skadeståndsansvar eller på annat sätt, som uppstår ur eller i samband med denna webbplats, eventuell information som finns på eller kan nås via denna webbplats eller någon webbplatstjänst som den är kopplad till, eller kopiering, visning, eller användning därav.

Ekonomiska uppgifter

 

Denna webbplats kan innehålla ekonomiska uppgifter. Dessa ekonomiska uppgifter, inklusive men inte begränsat till aktiekurser, är endast avsedd för allmän information. AkzoNobel är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av brist på kontinuerlig noggrannhet eller korrekthet av sådana ekonomiska uppgifter. Publiceringen av ekonomiska uppgifter, inklusive men inte begränsat till årsredovisningar eller årsbokslut, på denna webbplats är inte en offentlig publikation och är inte bindande.

Denna webbplats och informationen utgör inte på något sätt en inbjudan eller ett erbjudande att investera i några värdepapper från AkzoNobel, inklusive men inte begränsat till alla typer av egetkapital- eller skuldinstrument. Besökare på denna webbplats bör inte basera sitt beslut att investera eller handla med värdepapper från AkzoNobel på denna webbplats eller informationen som publiceras på denna webbplats. Framtida utveckling och resultat kan avvika väsentligt från de synpunkter, åsikter eller förväntningar som kan uttryckas på denna webbplats eller i informationen som publiceras på denna webbplats.

Information om tredje parter

 

Den information som kommer från tredje part är ett uttryck för dessa tredje parters personliga åsikter. AkzoNobel är inte ansvarig och ska inte hållas ansvarig för sådan information. Länkar på denna webbplats kan leda till tjänster eller webbplatser som AkzoNobel inte driver. Det kan inte göras någon bedömning eller garanti avseende sådana andra tjänster eller webbplatser och AkzoNobel är inte ansvarig för sådana andra webbplatser eller tjänster. En länk till en annan webbplats eller tjänst innebär inte att den webbplatsen eller tjänsten stöds. Om du använder sådan information som tillhandahålls på denna webbplats, eller någon annan webbplats eller tjänst som denna webbplats länkar till sker det på din egen risk.

Sekretess och obehöriga idéer

 

Du är ansvarig för att följa lagarna i jurisdiktionen där du besöker den här webbplatsen och du samtycker till att du inte kommer tillgå eller använda informationen på denna webbplats i strid med sådana lagar. Om inte annat uttryckligen anges här anses alla uppgifter du lämnar via denna webbplats vara icke-konfidentiell och icke-proprietär. Du intygar att du har laglig rätt att lämna sådana uppgifter och samtycker till att du inte kommer att lämna in några uppgifter om du inte har laglig rätt att göra detta. På grund av Internets öppna natur rekommenderar vi att du inte skickar uppgifter som du anser vara konfidentiella.

AkzoNobel accepterar inte obehöriga inlämningar av idéer som är utanför etablerade affärsrelationer. För att skydda våra nuvarande kunder och oss själva måste vi vara mycket försiktiga när vi behandlar sådana inlägg. Om det inte finns en tydlig affärsrelation kan och behandlar AkzoNobel inte några sådana inlägg konfidentiellt. Meddela därför inte obehöriga inlämningar av idéer till AkzoNobel via denna webbplats. Eventuella idéer som avslöjas för AkzoNobel utanför en redan existerande och dokumenterad konfidentiell affärsrelation är inte konfidentiella och AkzoNobel har därför rätt att utveckla, använda, kopiera och/eller kommersiellt använda dessa eller liknande idéer i full utsträckning och utan att kompensera dig eller redogöra detta för dig. Om det är nödvändigt att genomföra en granskning efter AkzoNobels eget gottfinnande, kommer detta att ske under förutsättning att AkzoNobel inte åtar sig någon skyldighet att skydda din idés konfidentialitet eller kompensera dig för att avslöja eller använda den. Genom att skicka in en idé eller någon annan detaljerad inlämning till AkzoNobel via denna webbplats samtycker du till att du är bunden av villkoren i denna uttalade policy.

Avskiljbarhet

 

Om dessa användarvillkor är eller blir delvis ogiltiga, kommer parterna att fortsätta att vara bundna till återstående villkor. Parterna ska ersätta den ogiltiga delen med giltiga bestämmelser som har motsvarande rättslig verkan som de i den ogiltiga delen med hänsyn till innehållet och innebörden av dessa användarvillkor.

I de fall då en översättning av dessa användarvillkor skiljer sig från den engelska originalversionen har den engelska versionen företräde.

Tillämplig lag och jurisdiktion

 

Dessa användarvillkor regleras uteslutande av lagarna i det land där AkzoNobel är etablerat. Alla tvister som uppstår i samband med dessa användarvillkor, inklusive men inte begränsat till tvister angående deras existens och giltighet, ska lösas av behörig domstol i ovannämnda land.

Hämtar data, vänta...